Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia

Konwój wyróżniony przez Prezydenta Miasta Krakowa

 W dniu 13 pa?dziernika 2009 w Urz?dzie Miasta Krakowa odby?o si? uroczyste spotkanie, maj?ce na celu uhonorowanie wspó?pracy firm ochroniarskich z samorz?dem krakowskim na rzecz bezpiecze?stwa publicznego. Podczas spotkania,  presti?owe wyró?nienie otrzyma? Prezes Agencji Ochrony „KONWÓJ” Marcin Pyclik.   

Prezydent Miasta Krakowa , Jacek Majchrowski,  z?o?y? gor?ce podzi?kowania Panu Marcinowi Pyclikowi za zaanga?owanie i rzetelno?? w wieloletniej dzia?alno?ci na rzecz poprawy bezpiecze?stwa publicznego na terenie ma?opolski. 
2010-02-05 20:05:23
« Powrót