Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia

Plac inwestycji firmy Goodman pilnie strze?ony

Agencja Ochrony Konwój, zdoby?a kolejny presti?owy kontrakt w zakresie ochrony i zabezpieczenia mienia. Od maja 2010 r., podj?li?my wspó?prac? z Firm? SKALSKI Sp. z o. o S.K.A - generalnym wykonawc? centrum logistycznego, b?d?cego najwi?kszym przedsi?wzi?ciem spó?ki Goodman w kraju. Inwestycja pn.: "Kraków Airport Logistics Centre" , zlokalizowana w Modliniczce, obejmuje obszar si?gaj?cy 31,5 ha. Projekt zak?ada mo?liwo?ci stworzenia miejsc pracy dla ponad 1000 osób. Goodman przeznaczy? na realizacj? inwestycji ok 80 mln z?. Podczas oficjalnego otwarcia projektu, z udzia?em m. in. Wicestarosty oraz Wójta Gminy Wielka Wie?, nasz? Agencj? reprezentowa?  Prezes Marcin Pyclik.

  

2010-06-18 17:16:15
« Powrót