I Marszobieg Ekologiczny z W?jtem Gminy Zabierz

24 pa?dziernika 2010 r.

Kolejny raz wspierali?my inicjatyw? ekologiczn? adresowan? do najm?odszych - "I Marszobieg Ekologiczny z Wójtem Gminy Zabierzów".

Organizatorzy imprezy postawili  na edukacj? ekologiczn? poprzez gry,  zabawy i konkursowe zbieranie ?mieci. My równie?  namawiali?my dzieci,  do nale?ytego dbania o otaczaj?c? nas przyrod? i  dawanie przyk?adu doros?ym.

Miejmy nadziej? ?e zainicjowany efekt domina, uruchomi proekologiczne nawyki na lokalne spo?eczno?ci, z korzy?ci? dla nas wszystkich.

 

2010-11-16 10:26:23
« Powrót