Obchody ?wi?ta Wojsk Specjalnych

Dnia 18 maja 2012 roku, na zaproszenie Dowódcy Wojsk Specjalnych, gen. bryg. Piotra Patalonga, prezes Marcin Pyclik uczestniczy?  w obchodach ?wi?ta Wojsk Specjalnych.

W siedzibie Dowództwa Wojsk Specjalnych w Krakowie odby?y si? uroczysto?ci z okazji V- lecia powo?ania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Si? Zbrojnych. Na uroczystym apelu staneli komandosi z wszystkich jednostek specjalnych podleg?ych DWS.

Uroczysto?ci poprzedzi?a uroczysta Msza ?w. w intencji ?o?nierzy Wojsk Specjalnych, celebrowana 17 maja przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka w krakowskim Ko?ciele Garnizonowym.

18 maja w trakcie uroczystej zbiórki w Dowództwie Wojsk Specjalnych odczytano list Prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego, Zwierzchnika Si? Zbrojnych. „Dzi? Dowództwo Wojsk Specjalnych samodzielnie dowodzi narodowymi operacjami specjalnymi, a jestem przekonany, ?e za kilka lat osi?gniemy zdolno?? kierowania operacjami mi?dzynarodowymi w ramach Sojuszu Pó?nocnoatlantyckiego. To b?dzie wielki sukces… Jeste?my na dobrej drodze ku temu aby si?y specjalne by?y nasz? wojskow? wizytówk? oraz jedn? z najmocniejszych marek narodowych” – napisa? Prezydent Bronis?aw Komorowski w swoim przes?aniu.

Wyró?niaj?cy si? ?o?nierze zostali odznaczeni resortowymi medalami oraz gwiazdami za uczestnictwo w misjach w Afganistanie, Iraku, Czadzie i Kongu. Po raz pierwszy w historii Wojsk Specjalnych wr?czono nowe honorowe wyró?nienia. 20 ?o?nierzy otrzyma?o Honorow? Odznak? Wojsk Specjalnych, a dowódcy jednostek wojskowych GROM i Komandosów otrzymali Kordziki Honorowe Si? Zbrojnych RP. Dwóch ?o?nierzy otrzyma?o odznak? i tytu? honorowy „Zas?u?ony ?o?nierz RP”.

Z okazji jubileuszu V-lecia powo?ania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Si? Zbrojnych wybito tak?e pami?tkowy medal. Jego pierwsze egzemplarze zosta?y wr?czone zas?u?onym ?o?nierzom i zaproszonym na uroczysto?? go?ciom, którzy w szczególny sposób przyczynili si? do rozwoju Wojsk Specjalnych

2013-01-20 17:58:45
« Powrót