Mi?dzynarodowy Salon Przemys?u Obronnego 2012

W dniach 3-6 IX 2012 r. w Centrum Targowym Kielce, odby?a si? najwi?ksza w Europie ?rodkowo-wschodniej mi?dzynarodowa wystawa sprz?tu i uzbrojenia Mi?dzynarodowy Salon Przemys?u Obronnego 2012. Mi?dzynarodowy Salon Przemys?u Obronnego odbywa? si? pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis?awa Komorowskiego, który dokona? uroczystego otwarcia targów. „Pragn? pogratulowa? organizatorom tej cennej, maj?cej ju? swoj? wieloletni? tradycj? inicjatywy tak potrzebnej imprezy wystawienniczej, która dobrze promuje polsk? gospodark?. Wystawcom i uczestnikom targów ?ycz? ciekawych obserwacji, nowych do?wiadcze? i wypracowania satysfakcjonuj?cych kontraktów” – powiedzia? prezydent Bonis?aw Komorowski otwieraj?c Salon - „W realizacji priorytetów rozwoju naszej armii, w tym tak?e w rozwoju obrony powietrznej, nale?y w maksymalnym stopniu wykorzysta? mo?liwo?ci tkwi?ce w polskim przemy?le. Sprz?t i systemy prezentowane na MSPO w Kielcach stanowi? dowód, ?e znaczna cz??? rodzimych firm i przedsi?biorstw jest w stanie podj?? takie wyzwanie, w tym zw?aszcza w kooperacji z w?a?ciwymi sobie firmami zagranicznymi. Salon Przemys?u Obronnego to szansa dla ca?ego przemys?u zbrojeniowego”.
W XX MSPO wzi?li udzia? mi?dzy innymi Minister Obrony Narodowej W?och Giampaolo Di Paola szef polskiego resortu obrony Tomasz Siemoniak, szef polskiej dyplomacji Rados?aw Sikorski oraz Stanis?aw Koziej szef Biura Bezpiecze?stwa Narodowego. Pokazy dynamiczne Polskich si? zbrojnych osobi?cie zobaczy? szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego genera? Mieczys?aw Cieniuch. W  firm? Konwój w pierwszym dniu imprezy reprezentowa? Prezes Marcin Pyclik.

2013-01-20 18:02:11
« Powrót