Konferencja "Bezpieczny stadion" w Kielcach

Prezes Marcin Pyclik, uczestniczy? w odbywaj?cej si? w obiektach Targów Kieleckich w dniu 6 listopada 2012 roku konferencji "Bezpieczny Stadion", b?d?cej elementem kampanii na rzecz poprawy bezpiecze?stwa w obiektach sportowych. Konferencj? otworzy? Roman Kosecki, wiceprezes PZPN ds. szkolenia. W tym roku konferencja po?wi?cona by?a g?ównie podsumowaniu zako?czonych Mistrzostw Europy „UEFA EURO 2012 POLSKA”. Problematyka wyst?pie? dotyczy?a istotnych kwestii zwi?zanych z bezpiecze?stwem stadionów, obiektów sportowych, monitorowania widowni oraz organizacji, budowy oraz ca?ej infrastruktury obiektów sportowych w Polsce. G?ównym tematem tegorocznych obrad by?o podsumowanie turnieju EURO 2012. W?ród prezentacji poruszano m.in. takie zagadnienia jak: funkcjonowanie Centrów pobytowych podczas Mistrzostw UEFA EURO 2012 w Polsce, rol? Policji w zabezpieczeniu imprez masowych z uwzgl?dnieniem EURO 2012, ustaw? o Bezpiecze?stwie Imprez Masowych w kontek?cie proponowanych zmian, kryteria licencyjne w zakresie infrastruktury i ich wp?yw na bezpiecze?stwo meczów pi?karskich oraz rol? i funkcj? Kierownika ds. Bezpiecze?stwa. Imprez? zako?czy?a „Gala Fair Play”, podczas której wr?czono puchary i wyró?nienia Prezesa PZPN, za wzorow? organizacj? zawodów i zapewnienie bezpiecze?stwa uczestnikom zawodów, dla osób i instytucji zajmuj?cych si? t? problematyk?.

 

 

2013-01-20 18:11:14
« Powrót