Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia
Klauzula informacyjna RODO dla klientów Grupy Ochrony Konwój

Klauzula informacyjna RODO dla klientów Grupy Ochrony Konwój więcej...


Podpisanie Porozumienia o współpracy pod nazwą: "System Ochrony BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA"

W dniu 28 marca, prezes Marcin Pyclik podpisał w Krakowie porozumienie o współpracy, pod nazwą: "System Ochrony BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA". więcej...


Pierwsza rocznica powstania Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych

18 stycznia 2013 roku, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą powstania CBBiESM. więcej...


Spotkanie Klubu ESBOC we Lwowie

W dniach 14 - 16 listopada we Lwowie, odby?o si? spotkanie przedstawicieli organizacji bran?owych, zrzeszonych w klubie ESBOC (Europejskich Organizacji Bran?y Ochrony) więcej...


Konferencja "Bezpieczny stadion" w Kielcach

Prezes Marcin Pyclik uczestniczy? w odbywaj?cej si? w obiektach Targów Kieleckich w dniu 6 listopada 2012 roku konferencji "Bezpieczny stadion", b?d?cej elementem kampanii na rzecz poprawy bezpiecze?stwa w obiektach sportowych. więcej...


I integracyjny turniej strzelecko - golfowy w Pacz??towicach

W dniu 26 wrze?nia 2012 uczestniczyli?my  w odbywajacym si? w podkrakowskich Paczó?towicach "I Turnieju strzelecko-golfowym" zorganizowanym przez Wy?sz? Szko?? Biznesu z D?browy Górniczej. więcej...


Mi?dzynarodowy Salon Przemys?u Obronnego 2012

W dniach 3-6 IX 2012 r. w Centrum Targowym Kielce, uczestniczyli?my w  najwi?kszej w Europie ?rodkowo-wschodniej, mi?dzynarodowej wystawie sprz?tu i uzbrojenia - Mi?dzynarodowym Salonie Przemys?u Obronnego więcej...


Obchody ?wi?ta Wojsk Specjalnych

Dnia 18 maja 2012 roku, na zaproszenie Dowódcy Wojsk Specjalnych, gen. bryg. Piotra Patalonga, uczestniczyli?my w obchodach ?wi?ta Wojsk Specjalnych. więcej...


Mi?dzynarodowe Targi SECUREX 2012

W dniach 23 -26 kwietnia 2012 uczestniczyli?my w Mi?dzynarodowych Targach SECUREX w Poznaniu więcej...


I Marszobieg Ekologiczny z W?jtem Gminy Zabierz

24 pa?dziernika 2010 r.  Kolejny raz wspierali?my inicjatyw? ekologiczn? adresowan? do  najm?odszych - "I Marszobieg Ekologiczny z Wójtem Gminy Zabierzów". więcej...