Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia
II Mistrzostwa dziennikarzy w Adventure Racing

25 wrze?nia 2010 r.  Dzi?ki wsparciu naszej Agencji mieli?my okazj? „sprawdzi?” dziennikarzy na "II Mistrzostwach dziennikarzy w Adventure Racing".   więcej...


III Jurajski Bieg na orientacj

19 wrze?nia 2010 r.  Kolejna impreza biegowa - "III Jurajski Bieg na orientacj?". Nast?pna plenerowa  impreza organizowana w urokliwej Dolinie B?dkowskiej. więcej...


IV Bieg Po Dolinie B?dkowskiej

12 wrze?nia 2010 r.  Wspierali?my "IV Bieg Po Dolinie B?dkowskiej". Impreza okaza?a si? bardzo wymagaj?ca dla zawodników, co potwierdzili zgodnie uczestnicy zawodów biegn?cy w barwach naszej Agencji. więcej...


XXIII Maraton P?ywacki

25 lipca 2010r.  Odby? si? "XXIII Maraton P?ywacki". Kolejna udana impreza, promuj?ca zdrowie i aktywn? rekreacj?.  "XXII Maraton P?ywacki" przyci?gn?? do Kryspinowa kilkuset zawodników z ca?ej Polski. więcej...


VII Jurajski Rajd Samochod?w Terenowych

16 sierpnia 2010r.  W miejscowo?ci Bia?y Ko?ció? pod Krakowem odby? si?  - "VII Jurajski Rajd Samochodów Terenowych". Jak zwykle w  tego typu imprezie, wszechobecne b?oto, ryk silników  i zapach spalin, dostarcza?y uczestnikom i kibicom najwi?kszych wra?e?.       więcej...


VI Jurajski P??maraton o Puchar Starosty Krakowskiego i W?jta Gminy Zabierz

Bieg, który odby? si? 20 czerwca 2010 r.,  jest drug? co do wielko?ci masow? imprez? biegow? w Ma?opolsce. Wzi??o  w nim udzia? oko?o 1500 biegaczy z Polski, S?owacji, W?gier, Niemiec, Ukrainy i Bia?orusi. więcej...


Plac inwestycji firmy Goodman pilnie strze?ony

Agencja Ochrony "Konwój", zdoby?a kolejny presti?owy kontrakt w zakresie ochrony i zabezpieczenia mienia. Od maja 2010 r., podj?li?my wspó?prac? z Firm? SKALSKI Sp. z o. o S.K.A - generalnym wykonawc? centrum logistycznego, b?d?cego najwi?kszym przedsi?wzi?ciem spó?ki Goodman w kraju. więcej...


I Rowerowa Familiada, organizowana przez KKS "Jura Motor Sport" w Zabierzowie.

W sobot? 8 maja 2010 r,, przy pi?knej s?onecznej pogodzie, odby?a si? I Rowerowa Familiada, organizowana przez KKS ,"Jura Motor Sport” w Zabierzowie. Dwustu uczestników, niezale?nie od wieku, wyruszy?o tras? biegn?c? przez Dolin? Grzybowsk? i Las Zabierzowski .  więcej...


IX Strzeleckie Mistrzostwa Polski Bran?y Ochrony

19 czerwca br., o godzinie 10:00 przy ul. Wojska Polskiego 30 w Olsztynie, odb?d? si? kolejne "Strzeleckie Mistrzostwa Polski Bran?y Ochrony".  więcej...


Konwój wyróżniony przez Prezydenta Miasta Krakowa

 W dniu 13 pa?dziernika 2009 w Urz?dzie Miasta Krakowa odby?o si? uroczyste spotkanie, maj?ce na celu uhonorowanie wspó?pracy firm ochroniarskich z samorz?dem krakowskim na rzecz bezpiecze?stwa publicznego. Podczas spotkania,  presti?owe wyró?nienie otrzyma? Prezes Agencji Ochrony „KONWÓJ” Marcin Pyclik. więcej...